Lev sakta. Upplev mer.

Nu utvecklar vi området Tappsund på Ekerö. Vi ska bygga hus. Hus där människor ska bo och leva i decennier, femtio år, hundra år. Bostäder. Gator. Torg. Trottoarer. Mötesplatser. Det är ett stort ansvar och en stor glädje. Hus är på riktigt. Står där. Året runt, dygnet runt. När snön faller och när vitsipporna spränger genom jorden. Vi bygger för dig som vill leva sakta och uppleva mer.

Välkommen!

Byggherrens tankar

När vi nu planerar för att bygga området Tappsund, alldeles intill Tappström och vägg i vägg med Ekerö centrum gör vi det för dig som vill bo och verka här. Just på denna plats. Med ekbackarna i ryggen och Mälarens vattenspegel framför dig. Vi bygger för dig som vill leva sakta och uppleva mer. Välkommen att följa vårt arbete med området Tappsund på Ekerö.

Med vänlig hälsning,
Mounir Tajiou, VD Exerton

Läs mer

Intresseanmälan

Intresseanmälan för lägenhet i området Tappsund alldeles intill Ekerö centrum.

Bor du idag inom Ekerö kommun?

Vilken lägenhetsstorlek är du först och främst intresserad av?

Vilka andra önskemål har du?

Behandling av personuppgifter

Exterton AB behandlar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer här om Exertons personuppgiftspolicy. Genom att klicka här så samtycker du till angivna villkor.

Frågor och svar om Tappsund

Företaget Exerton äger marken där fabriken ligger idag. Exerton och Ekerö kommun har skrivit ett intentionsavtal om hur marken ska användas när fabriksverksamheten upphör. Enligt intentionsavtalet (dnr KS16/114, beslut KF 160629) avser planarbetet ”omvandling av fastigheten från industriområde till bostadsområde med flerfamiljhus i stadskvarter och övriga funktioner som kan utgöra ett tillskott för områdets ändamålsenliga användning, t.ex. förskola, äldreboende och inslag av lokaler.

Senast 2025 ska verksamheten enligt intentionsavtalet med Ekerö kommun ha upphört i fastigheten. Fabriken förväntas dock avvecklas under hösten 2021 i syfte att utveckla Ekerö centrum med nya bostäder, verksamheter och centrumfunktioner. Det övergripande målet är att stärka stadskärnan som attraktiv plats där Ekeröborna känner stolthet och trygghet.

I kommunens strategi för att skydda Ekerös unika och vackra miljö slås fast att så långt som möjligt bygga på mark och i områden som redan är bebyggda. Fabrikens mark är precis ett sådant område, det är redan bebyggt men kan nu användas till ett nytt ändamål.

Det är inte klart än. Men nästan 90 procent av alla hushåll inom Ekerö kommun är en- eller tvåfamiljshus. Det vill säga villor, parhus, radhus etc. Det innebär att alla som inte vill eller kan bo i småhus har få alternativ inom kommunen. Genom att bygga fler lägenheter i områden med goda kommunikationer kan fler som vill bo här. Till exempel unga som flyttar hemifrån, familjer som inte vill bo i småhus, singlar eller äldre som vill sälja sitt hus. Fler får möjlighet att bo kvar i kommunen.

Ja. När vi förtätar Ekerö Centrum kommer det bli mer biltrafik i området. Det är ett faktum. Men genom att planera och bygga på rätt sätt så kan vi minska behovet av bil i vardagen. Om det är gångavstånd till vardagsservice och fler kan välja kollektivtrafik minskar behovet av bil markant.

  • En enda buss med 75 sittplatser motsvarar 50 bilar med 1,5 personer per bil.

  • En buss var tredje minut blir hela 20 bussar i timmen. Där ryms lika många passagerare som i motsvarande 1.000 bilar. Det vill säga 1.000 färre bilar som står i kö in mot Stockholm.

Vi vill bygga på ett sådant sätt att så många som möjligt ska slippa använda bilen i vardagen. Genom att bygga så att de flesta kan gå eller cykla till alla närservice och till alla kommunikationer så slipper vi många, korta och vardagliga bilresor i området. Vi vill att man ska kunna bo i Tappsund utan att vara beroende av bilen.

Exerton har anlitat en extern utredare (Dr Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån AB) för att undersöka förutsättningarna för en bra trafikplanering. I deras utredning skriver de bland annat:

* De som lever och verkar inom Tappsund kommer att ha kort gångavstånd till det mesta som behövs i vardagslivet, matbutik, apotek, tandvård, systembolag, kafé och restauranger med mera. Familjer med små barn kommer att ha minst två förskolor inom kort gång- och cykelavstånd.

* Att genomföra vardagens resekedjor med kollektivtrafik är enkelt. Majoriteten av butiker och annan service nås på vägen till och från kollektivtrafikens viktigaste hållplatser Ekerö Centrum och Tappström.

  • Park- och rekreationsmiljöer med mycket hög kvalitet nås direkt från Tappsund till fots och med cykel. En 30 minuters promenad med start och slut i Tappsund tar in sköna omgivningar: Ekebyhovs slott i Ekebyhovsparken, Mälarens vattenmiljö och Tappströmskanalens strandpromenad.
  • Parkering kan anläggas i ett sammanhängande garage under kvarteren utmed Bryggavägen. Parkeringsgaraget möter terrängskillnaden mot befintlig mark och tillkommande kvarter.
  • In- och utfart till Bryggavägen kan ske på ny gata i sydöstra delen av fastigheten (vilket minimerar trafik längs Tegelbruksvägen som är en huvudinfart till p-ytor för Ekerö Strand).
  • Stadsdelens centrala läge gör att boendes strukturella tvång att använda bil för att nå vardagsservice är litet. Samtidigt utgör det centrala läget en utmaning eftersom boendes bilanvändning i rusningstid ökar trängsel och köer i Ekerö centrums vägnät. Det talar i sin tur för att det är samhällsekonomiskt och miljömässigt effektivt att försöka minimera de boendes bilanvändning, åtminstone under rusningstid. Gena och attraktiva stråk till fots och med cykel är viktiga.
  • Bilinnehavet i Ekerö kommun liknar snittet för riket.

Det beror på hur vi bygger. Ju mer vi sprider ut bostadsbyggandet, desto mer mark går det åt och desto fler blir beroende av bil. Forskning visar till exempel att om man bygger 4-6-våningshus inom ett visst område så kommer de allra flesta kunna gå eller cykla till nödvändig service. Då kan man räkna med 0,5 bilar per hushåll. Men om man bygger 2-4-våningshus istället så kommer samma antal lägenheter att spridas ut på en mycket större yta. De flesta får då längre till allt och antalet bilar riskerar att öka utan att antalet boende gör det. Vi vill bygga hållbart för framtiden där så många som möjligt ska kunna ska klara sig utan bil till vardags.

Det vet vi inte ännu. Vi har tagit in tre olika förslag från olika arkitektbyråer som ska diskuteras, utvärderas och utvecklas. Några delar av dessa förslag ser du här:

Husens och kvartens placering ska diskuteras ur många olika aspekter. Detta är en av flera skissförslag.

 

Ett annat sätt att skissa är att rita upp en tänkt horisontlinje med fasader.

Hur material, färg och form samverkar är en viktig del av hur en miljö upplevs. Här är förslaget vi arbetar vidare med (förslag från Brunnberg & Forshed tillsammans med SWMS).

Ja. I ett av de ursprungliga framtagna arkitektritningarna finns ett förslag på ett tiovåningshus (8+2 våningar) vid den plats som kallas ”Sista utposten”. Allt enligt närhetsprincipen. Fler får närmare till allt. Vi är medvetna om att många kanske tycker att det inte alls passar i Ekerö centrum. Men man kan alltid diskutera om det finns fördelar med ett högt hus i området eller ej. Det finns också en historisk koppling på platsen med en hög byggnad i form av tegelbruket som låg nere vid stranden.

Det är inte klart ännu, men det saknas olika former av service och äldreboenden i Ekerö kommun idag, så det är troligt.

Hur bostäderna ska upplåtas till de som ska bo där, alltså om det ska bli bostadsrätter, äganderätter eller hyresrätter avgörs inte i detaljplanerna. Detta avgörs senare av respektive byggaktör.

Exerton har fått så kallat planbesked av Ekerö kommun. Planbesked innebär att kommunen beslutat att starta arbetet med detaljplan för området; DP Tappsund.

Exerton bjöd därefter och i nära samarbete med Ekerö kommun in till ett parallellt uppdrag i november 2017. Syftet med uppdraget 
var att få fram stadsbyggnadsidéer för utveckling av fastigheten Tappsund 1:71, Parfymfabriken. Tre handplockade team valdes ut och genomförde sedan uppdraget under första
kvartalet 2018 för att ta fram olika förslag på hur området kan utvecklas.

Det parallella uppdraget har genomförts i enlighet med intentionsavtalet (dnr KS16/114, beslut KF 160629) mellan Ekerö kommun och Exerton som en del av pågående förstudie för planläggning av fabriken.

Fastigheten ska enligt intentionsavtalet ”omvandlas från industriområde till bostadsområde med flerfamiljshus i stadskvarter och övriga funktioner som kan utgöra ett tillskott för områdets ändamålsenliga användning, till exempel förskola, äldreboende och inslag av lokaler.

Brunnberg & Forshed har tillsammans med SWMS fått förtroendet att ta arbetet vidare. Motivet är att Team Brunnberg & Forsheds förslag bedöms vara det bästa i relation till
uppställda krav och Ekerös vision om framtidens småstad. Förslaget kommer nu att bearbetas vidare för att sedan utgöra underlag för kommande planarbete.

Ekerö kommun har tecknat planavtal med Exerton om fastigheten Tappsund 1:71. Planavtalet innebär i korthet att Exerton åtar sig att utföra en mycket stor del av arbetet med detaljplanen för Tappsund – det kallas ”byggherredriven detaljplanering”.

Nästa steg är att samla in alla synpunkter och tankar som kommit fram under dialogveckan. Därefter kommer vi tillsammans med Ekerö kommun ta fram ett förslag till så kallad detaljplan. Det betyder att planerna på vad vi ska bygga ska bli klart så vi kan genomföra samråd om detaljplanen sommaren 2020. Ett samråd innebär att de som berörs av detaljplanen ges möjlighet till insyn i arbetet och får möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget.

Ekerö kommuns översiktsplan antogs i mars 2018. Översiktsplanen är givetvis styrande för hur Tappsund ska utvecklas. I planen står bland annat:

”Kommunen står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter, med byggande av Förbifart Stockholm/E4 och breddning av Ekerövägen/261. Omvandlingen innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från att vara en utpräglad landsortskommun till vår vision av en småstad. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljö, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Översiktsplanen utgår ifrån att kommunen har ungefär 35 000 invånare år 2030 och drygt 40 000 invånare år 2050.

Merparten av kommunens nytillkommande bebyggelse föreslås inom tätortsbandet. Centrala delar av Ekerö tätort, Träkvista, Stenhamra och Svanhagen förtätas och utvecklas till attraktiv småstad med arbetsplatser, bostäder och centrumbebyggelse. Områdena ska rymma kommunal och kommersiell service, varierat bostadsutbud samt verksamheter som endast i begränsad utsträckning är störande för omgivningen. Småstadsbebyggelsen i tätorterna bör vara relativt tät för att ta tillvara befintlig eller planerad kollektivtrafik och infrastruktur. Det vattennära läget bör tas tillvara så att människor får tillgång till strandnära lägen och gångstråk längsmed strandlinjen. Dessa kan utformas som skydd mot översvämningar.

Övriga delar av tätorterna förtätas där det är möjligt, med nya bostäder och verksamheter. Det är angeläget att även verksamheter som i viss mån upplevs som störande, medges tillräckligt utrymme.

Genom förtätning kan man skapa en blandning av funktioner som ger liv och rörelse i stadsrummen.
Det skapar förutsättningar för attraktiva mötesplatser och offentliga miljöer som är tillgängliga och trygga att vistas i. Förtätning inom befintliga strukturer innebär en hushållning med våra naturresurser, då man nyttjar redan utbyggd infrastruktur av olika slag och begränsar exploateringen av orörd mark. Användningen av en redan utbyggd infrastruktur ger förutsätt- ningar för en kommunal ekonomi i balans. Vid förtätning bör man sträva efter att ta till vara möjligheter för ekosystemtjänster.

Nya mer betydande bebyggelsetillskott på landsbygden bör endast tillkomma i, eller i anslutning till befintliga byggnadsbestånd. På landsbygden utanför lokala centra prioriteras lantbruk, hästnäring, turism och friluftsliv. ”