Intresseanmälan och köp, GDPR

Allmänt om hur dina personuppgifter hanteras

Exerton hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att de alltid är i säkert förvar. 

Personuppgiftsansvar

Exerton är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som utförs av Exerton, eller av aktör på uppdrag av Exerton, i samband med produktion, marknadsföring, försäljning och tillträde av bostäder samt uthyrning av kommersiella fastigheter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Vi samlar in personuppgifter när du:

 • Gör en intresseanmälan till något av Exertons projekt (bostad eller lokal).
 • Svarar på enkätundersökningar om bostadbehov och önskemål.
 • Deltar på Exertons säljaktiviteter och visningar.
 • Anmäler dig som prenumerant av något av Exertons nyhetsbrev.
 • Fyller i fråge- eller bokningsformulär efter intresseanmälningar eller bokar ett visst objekt.
 • Ingår avtal avseende köp av lägenhet med Exerton eller tredje man till vilken Exerton lämnar ut information, såsom din bostadsrättsförening.
 • Gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar kundtjänst eller Exertons ombud.
 • Är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Exerton.

Personuppgifter när du gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till Exertons projekt eller är i kontakt med mäklare eller samarbetspartners knutna till Exerton kan vi komma att samla in personuppgifter om dig, såsom 

 • Namn och kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och adress). 
 • Uppgifter om dina önskemål med hänsyn till familjesituation, arbete och ålder.

Personuppgifter när du köper en lägenhet

I samband med köp av lägenhet samlar Exerton in ytterligare information i syfte att ingå nödvändiga avtal med dig. 

 • Information om dig som presumtiv köpare.
 • Personnummer för att göra kreditupplysning på dig inför köpet. 
 • Under boendetiden information som är relevant för fullgörandet av Exertons åtaganden gentemot dig som t.ex. vid felavhjälpningar.

Därför behandlar Exerton uppgifter om dig

Rättslig grund att behandla dina personuppgifter

Exerton behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av förhandsavtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

 • För intresseanmälan till Exertons lägenheter eller specifika projekt är den rättsliga grunden samtycke.
 • För köp av lägenhet eller hyresavtal är den rättsliga grunden avtal.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande rapportering och redovisning.

Försäljningsdrivande aktiviteter gentemot intressenter

Exerton behandlar personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, visningar, säljaktiviteter, marknadsföring, försäljningar samt ge dig service då du kontaktar oss med frågor och synpunkter.

Köp av lägenhet

Vid köp av lägenhet kan Exerton komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, garantiåtagande, felavhjälpning, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och personnummer för att identifiera dig. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Marknadsanalys

Dina kontaktuppgifter kan användas till förfrågningar om att delta i marknadsundersökningar. Din ålder, kön, familjesituation, boendesituation kan användas till intern statistik och affärsuppföljning.

Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill köpa ett bostadsobjekt. I det fall du köper en lägenhet kommer resultatet av kreditupplysningen sedan att skickas till din bostadsrättsförening.

Exerton kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis mäklarpartners, kundtjänstföretag och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Exertons rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Skydd av dina personuppgifter

Lagringstider

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Vid rättslig grund samtycke, så som vid intresseanmälan till enskilt projekt så spar vi dina personuppgifter till dess att projektet är slutsålt. Då den lagliga grunden är avtal så spar vi dina personuppgifter till den tidpunkt att avtalet är uppfyllt samt till dess att alla förehavanden mellan avtalsparter är avklarade.

Exertons tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Exerton behandlar personuppgifter i ett antal IT-tjänster och IT-system. Vi är måna om säkerheten för dina personuppgifter vid sådan hantering. En del av våra system är molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall hanteras personuppgifterna för Exerton räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och Tobins instruktioner. 

Personuppgiftsbiträdena ges inte rätt att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än ovan angivna. En del av våra IT-system överför personuppgifter till ett land utanför EES men Exerton har säkerställt att överföring sker till länder med adekvat skyddsnivå.

Dina rättigheter

Du lämnar ditt samtycke till nödvändig hantering av din personuppgifter 

Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler ditt intresse till Exerton för ett specifikt projekt eller i kontakt med våra mäklare.

Du kan återkallelse ditt samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på nnnnn@mklk. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och kostnadsfritt och digitalt inom 1 månad.

Du har rätt till rättelse och radering

Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Då den rättsliga grunden är avtal ska den registrerades personliga skäl vägas mot andra skäl vid bedömning kring blockering, avidentifiering samt radering.

Du har rätt till begränsning samt dataportabilitet

I vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Ändring av policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 16 maj 2018.

Cookies

På nnnnn@mklk och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt.

Om du vill klaga

Om du är missnöjd med Exerton personuppgiftsbehandling har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (snart Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan kontakta Exerton enligt nedan för mer information om hur dina personuppgifter behandlas.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på nnnnn@mklk.