Byggherrens tankar

När vi nu planerar för att bygga området Tappsund, alldeles intill Tappström och vägg i vägg med Ekerö centrum gör vi det för dig som vill bo och verka här. Just på denna plats. Med ekbackarna i ryggen och Mälarens vattenspegel framför dig. Vi bygger för dig som vill leva sakta och uppleva mer. Välkommen att följa vårt arbete med området Tappsund på Ekerö.

Kort om byggföretaget Exerton

Exerton grundades 2014 med idén att verkar för ett långsiktigt hållbart företagande och för en positiv utveckling för hyresgäster, miljö, samhälle, samarbetspartners och aktieägare. För oss är det viktigt att som en del av det dagliga arbetet söka bidra till en positiv samhällsutveckling och en bättre miljö.

Lite av vår historia

2018

Bostadsprojektet Karlaplan 2 färdigställs och tillträds under Q1. Samtliga lägenheter såldes under 2016-2017.

Detaljplanen Ekerö Strand vinner laga kraft och viktigaste villkoret i avyttringen till JM från 2017 är därmed uppfyllt.

Arkitektkontoren Arkitema, Okidoki och Brunnberg&Forshed lämnar in sina slutpresentationer till Exerton och Ekerö Kommun avseende omvandling av Exertons fastighet Ekerö Tappsund 1:71 (Oriflames tidigare svenska produktionsanläggning) till en ny stadsdel (Parfymfabriken) med flerfamiljshus, förskola och särskilt boende m.m. Förslagen innefattar en exploatering om mellan ca 75.000-85.000 kvm BTA.

2017

Exerton avyttrar en mindre del (8.200 kvm bostäder) av sin fastighet Ekerö Tappsund 1:71 till JM. Affären är villkorad av att detaljplanen Ekerö Strand vinner laga kraft.

2016

Exerton avyttrar samhällsfastighet vid Sollentuna Centrum till Hemsö.
Exerton förvärvar från TeliaSonera en utvecklingsfastighet på Karlaplan 2, Stockholm, för konvertering till bostäder.

Exerton och Ekerö Kommun ingår intentionsavtal om att ändra fastigheten Ekerö Tappsund 1:71 från industrifastighet till flerfamiljshus i stadskvarter. Fastigheten har en tomtyta om drygt 40 000 kvm.

Som en del i överenskommelsen förvärvar Exerton även ett bostadskvarter om 8 200 kvm bostadsbyggrätter i direkt anslutning till dess fastighet där detaljplanen förväntas antas under 2017.

2015

Exerton förvärvar en utvecklingsfastighet mellan Ekerö Centrum och Ekerö Strand. Fastigheten tillträds den 22 april 2015.
Exerton avyttrar två fastigheter i Häggvik, Sollentuna, till Rikshem.

Q4 2014

Verksamheten i Exerton startar.

Exerton stänger den första av ett begränsat antal kapitalanskaffningar om totalt ca 1,4 miljarder kr.

Exerton förvärvar två fastigheter i Häggvik, Sollentuna.

Exerton förvärvar en fastighet vid Sollentuna Centrum.